måndag 27 februari 2012

Inbjudan: Årsmöte med Ladyfest Göteborg


Nu är det dags för årsmöte med Ladyfest. Mötet äger rum tisdagen den 27 mars kl. 18.30.

För att delta i mötet ska du anmäla dig till raisa@ladyfest.se senast lördagen den 9:e mars samt ha betalt medlemsavgift för 2012 via bank (senast 7 dagar innan mötet, eller kontant på plats.)

Via bank:
Sätt in 50 kronor på vårt plusgirokonto: 41 32 54-4.
Ange ditt namn i meddelandefältet när du sätter in pengarna.
Skicka sedan ett mail till medlem.gbg@ladyfest.se med ditt namn, adress, personnummer och mailadress.

Har du nomineringar till styrelsen skickas dessa till valberedningen: helene@ladyfest.se

Motioner skickas till raisa@ladyfest.se senast lördagen den 9:e mars.

Plats, slutgiltig dagordning och övriga möteshandlingar skickas senast 14 dagar innan mötet, den 13:e mars till de som anmäler sig till mötet.

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING ÅRSMÖTE LADYFEST

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Mötets behöriga utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för
det senaste verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste
verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid förvaltningen avser
11. Val av styrelsens ordförande
12. Val av 3–6 övriga styrelseledamöter och en suppleant
13. Val av revisor samt revisorsuppleant
14. Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara
sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Fastställande av verksamhetsplan och budget
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande


/Välkomna!